Registration

The Medical Aid for Poland Fund was registered with the Charity Commission of England and Wales in 1982.


Trust Deed

The original Deed establishing the Medical Aid for Poland Fund as a Trust was signed on 10 March 1982. Two of those appointed, Dr Bożena Laskiewicz and Artur Rynkiewicz. On 2 November 1993 resignations of the other two Trustees, Dr Joanna Zakrzewska Ledóchowska and Bruce Dehn, Solicitor, were accepted with regret, and Andrzej Błoński and Irma Pietroń were appointed in their place. These changes were confirmed by way of Supplemental Deed signed on 6 April 2010. Artur Rynkiewicz passed away in 2019. Dr Anna Bentkowska was appointed in his place. Her appointment was confirmed by way of Supplemental Deed signed on 6 January 2020.

Article 3 of the original Deed states that the Objects of the Charity are the relief of suffering and deprivation of Polish people who are in conditions of need hardship or distress or who are in need of medical aid. Article 6 gives the Trustees wide ranging powers over matters including the raising of funds, appeals, investments and the application of funds.


Executive Committee

All members of the Executive Committee including the Trustees work for the Charity on an honorary basis, i.e. without remuneration. Many people help as volunteers. Between 1998-2020 three staff were employed on low wages paid for, together with all other administration costs, out of the surpluses earned by the MAPF charity shop, so all financial donations could go to Poland.


Partner organisations

Medical Aid for Poland Fund works closely with several other organisations. Over the years these organisations included:

Ludwika Wodianikow's Polish Children Fund
Friends of Lisiecki Homes in Poland Ltd
The Wrocław Medical Academy, administering the Niedzwirski bequest
Rector of Polish R.C. Mission
The Federation of Poles in Great Britain
Ognisko Polskie (Polish Hearth) Club, London
The Polish Medical Association
The Polish Ex-Combatants' Association
The Polish Scouting Association (outside Poland)
Polish Women's Benevolent Association
POSK (Polish Social and Cultural Centre)
The Relief Society for Poles
The Veritas Foundation, UK

 

 

 

 

 

 v.9.11.2021

 

Rejestracja

Fundacja Pomocy Medycznej dla Polski jest organizacją charytatywną. Od 1982r. figuruje w rejestrze Komisji Charytytatywnej Anglii i Walii.


Akt założycielski

Akt założycielski ("Trust Deed", dosłownie Akt Powiernictwa) Fundacji został podpisany w dniu 10 marca 1982r. Dwoje Powierników ("Trustees"), Dr Bożena Laskiewicz i Artur Rynkiewicz. Do 2 listopada 1993r. powiernikami byli również Dr Joanna Zakrzewska-Ledóchowska i adwokat Bruce Dehn. Ich miejsca zajęli Andrzej Błoński oraz Irma Pietroń. Zmiany te zostały potwierdzone w Aneksie do Aktu podpisanym dn. 6 kwietnia 2010r. Artur Rynkiewicz zmarł w 2019. Nowym powiernikiem wybrana została Dr Anna Bentkowska (zob. Aneks do Aktu Założycielskiego z dn. 6 stycznia 2020.

Artykuł 3 Aktu określa Cele Fundacji jako: niesienie ulgi w cierpieniu i ubóstwu Polakom znajdującym się w potrzebie, w biedzie lub w zagrożeniu życia, lub potrzebujących pomocy medycznej. Artykuł 6 daje Powiernikom szerokie uprawnienia w zakresie apeli, gromadzenia funduszy, ich inwestowania oraz rozporządzania nimi.


Komitet Wykonawczy

Wszyscy członkowie Komitetu Wykonawczego, w tym Powiernicy, pracują dla Fundacji pro publico bono, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Wiele osób pomaga społecznie. Fundacja zatrudnia trzech pracowników, których - bardzo niskie - wynagrodzenie finansowane jest z dochodów sklepu charytatywnego. Dbamy o to, żeby wszystkie dary finansowe były przeznaczane dla potrzebujących.


Nasi partnerzy

Fundacja Pomocy Medycznej ściśle współpracuje z innymi organizacjami, m.in.:

Fundacja dla Polskich Dzieci im. Ludwiki Wodianikow
Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. "Dziadka" Lisieckiego
Wrocławska Akademia Medyczna, w administracji testamentu Niedzwirskiego
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
Ognisko Polskie, Londyn
Polski Ośrodek Społeczno Kulturalny (POSK) w Londynie
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii
Związek Lekarzy Polskich na Obczyżnie
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii
Związek Harcerstwa Polskiego (poza granicami Kraju)
Zjednoczenie Polek na Emigracji
Towarzystwo Pomocy Polakom
Fundacja Veritas, Wielka Brytania

 

 


MEDICAL AID FOR POLAND FUND
POSK, 238-246 King Street, London W6 0RF
(Registered Charity No. 284461)


Patrons
Patronat

The Baroness Cox
The Rt. Rev. David Constant, Bishop of Leeds
The Lord Nicholas Windsor

Ojciec Leon Knabit OSB
Krzysztof Zanussi


Hon. Executive Committee Komitet Wykonawczy

Trustees | Powiernicy

Dr. Bożena Laskiewicz, D.L., D.C.S.S., F.R.C.S.,
(Chairman | Przewodnicząca)

Andrzej Błoński (Vice Chairman | Wice-przewodniczący)

Anna Bentkowska-Kafel, Dr historii sztuki, Ph.D. Art History
(Secretary / Sekretarz)

Irma Pietroń, B.A.(Hons), B.Ed., Solicitor


Treasurer | Skarbnik
Jan W. Ledóchowski, M.A. (Econ) (Cantab)

Other members  |  Pozostali członkowie
Andrzej Czerniajew
Krystyna Wilkinson (in Warsaw, w Warszawie)Fundraising Committee

Hanna Groszek Co-Chair
Irena Potworowska Co-Chair

Maria Jaczyńska, NDD (sculpt.), ATC
Urszula Jarosz
Basia Zarzycka


Office | Biuro

Małgorzata (Margaret) Rudzka Office Manager | Kierowniczka biura