Registration

The Medical Aid for Poland Fund was registered with the Charity Commission of England and Wales in 1982.


Trust Deed

The original Deed establishing the Medical Aid for Poland Fund as a Trust was signed on 10 March 1982. Two of those appointed, Dr Bożena Laskiewicz and Artur Rynkiewicz, remain as Trustees until the present day. On 2 November 1993 resignations of the other two Trustees, Dr Joanna Zakrzewska Ledóchowska and Bruce Dehn, Solicitor, were accepted with regret, and Andrzej Błoński and Irma Pietroń were appointed in their place. These changes were confirmed by way of Supplemental Deed signed on 6 April 2010.

Article 3 of the original Deed states that the Objects of the Charity are the relief of suffering and deprivation of Polish people who are in conditions of need hardship or distress or who are in need of medical aid. Article 6 gives the Trustees wide ranging powers over matters including the raising of funds, appeals, investments and the application of funds.


Executive Committee

All members of the Executive Committee including the Trustees work for the Charity on an honorary basis, i.e. without remuneration. Many people help as volunteers. Between 1998-2020 three staff were employed on low wages paid for, together with all other administration costs, out of the surpluses earned by the MAPF charity shop, so all financial donations could go to Poland.


Partner organisations

Medical Aid for Poland Fund works closely with several other organisations. Over the years these organisations included:

? Ludwika Wodianikow's Polish Children Fund
? Friends of Lisiecki Homes in Poland Ltd
? The Wrocław Medical Academy, administering the Niedzwirski bequest
? Rector of Polish R.C. Mission
? The Federation of Poles in Great Britain
? The Polish Medical Association
? The Polish Ex-Combatants' Association
? The Polish Scouting Association (outside Poland)
? Polish Women's Benevolent Association
? POSK (Polish Social and Cultural Centre)
? Ognisko Polskie (Polish Hearth Club), London
? The Relief Society for Poles
? The Veritas Foundation, UK

 

 

 

Rejestracja

Fundacja Pomocy Medycznej dla Polski jest organizacją charytatywną. Od 1982r. figuruje w rejestrze Komisji Charytytatywnej Anglii i Walii.


Akt założycielski

Akt założycielski ("Trust Deed", dosłownie Akt Powiernictwa) Fundacji został podpisany w dniu 10 marca 1982r. Dwoje Powierników ("Trustees"), Dr Bożena Laskiewicz i Artur Rynkiewicz, pełni tą funkcję do dziś. Do 2 listopada 1993r. powiernikami byli również Dr Joanna Zakrzewska-Ledóchowska i adwokat Bruce Dehn. Ich miejsca zajęli Andrzej Błoński oraz Irma Pietroń. Zmiany te zostały potwierdzone w Aneksie do Aktu podpisanym dn. 6 kwietnia 2010r.

Artykuł 3 Aktu określa Cele Fundacji jako: niesienie ulgi w cierpieniu i ubóstwu Polakom znajdującym się w potrzebie, w biedzie lub w zagrożeniu życia, lub potrzebujących pomocy medycznej. Artykuł 6 daje Powiernikom szerokie uprawnienia w zakresie apeli, gromadzenia funduszy, ich inwestowania oraz rozporządzania nimi.


Komitet Wykonawczy

Wszyscy członkowie Komitetu Wykonawczego, w tym Powiernicy, pracują dla Fundacji pro publico bono, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Wiele osób pomaga społecznie. Fundacja zatrudnia trzech pracowników, których - bardzo niskie - wynagrodzenie finansowane jest z dochodów sklepu charytatywnego. Dbamy o to, żeby wszystkie dary finansowe były przeznaczane dla potrzebujących.


Nasi partnerzy

Fundacja Pomocy Medycznej ściśle współpracuje z innymi organizacjami, m.in.:

? Fundacja dla Polskich Dzieci im. Ludwiki Wodianikow
? Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. "Dziadka" Lisieckiego
? Wrocławska Akademia Medyczna, w administracji testamentu Niedzwirskiego
? Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
? Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii
? Związek Lekarzy Polskich na Obczyżnie
?
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii
? Związek Harcerstwa Polskiego (poza granicami Kraju)
? Zjednoczenie Polek na Emigracji
? Ognisko Polskie, Londyn
? Polski Ośrodek Społeczno Kulturalny (
POSK) w Londynie
? Towarzystwo Pomocy Polakom
? Fundacja Veritas, Wielka Brytania

 

 


MEDICAL AID FOR POLAND FUND
POSK, 238-246 King Street, London W6 0RF
(Registered Charity No. 284461)


Patrons
Patronat

The Baroness Cox
The Rt. Rev. David Constant, Bishop of Leeds
The Lord Nicholas Windsor

Ojciec Leon Knabit OSB
Krzysztof Zanussi

Hon. Executive Committee Komitet Wykonawczy

Trustees | Powiernicy
Dr. Bożena Laskiewicz, D.L., D.C.S.S., F.R.C.S.,
(Chairman | Przewodnicząca

Andrzej Błoński (Vice Chairman | Wice-przewodniczący

Irma Pietroń, B.A.(Hons), B.Ed., Solicitor

Secretary | Sekretarz
Anna Bentkowska-Kafel, mgr historii sztuki, Dr./Ph.D.
Formerly Maria Owsianka

Treasurer | Skarbnik
Jan W. Ledóchowski, M.A. (Econ) (Cantab)

Other members  |  Pozostali członkowie
Andrzej Czerniajew
Krystyna Wilkinson (in Warsaw, w Warszawie)


Fundraising Committee

Hanna Groszek Co-Chair
Irena Potworowska Co-Chair

Maria Jaczyńska, NDD (sculpt.), ATC
Monika Młodzianowska
Piotr Młodzianowski
Basia Zarzycka

Office | Biuro

Małgorzata (Margaret) Rudzka Office Manager | Kierowniczka biura